2017

Wonderlijk. Ik heb gebruik gemaakt van het vragenuurtje voor burgers in de gemeenteraad op 1 juni 2017.

Inhoudelijk werd er alleen door D66 en Groen Links op gereageerd.

Ik ben erg benieuwd of ik nog antwoord krijg op de vragen die ik stelde aan het college.

hieronder mijn inleiding en mijn vragen:

1 juni 2017

Geachte burgemeester, wethouders en raadsleden,

Slechte communicatie, gebrek aan openheid, het gevoel niet serieus genomen te worden.

En de onmogelijkheid om verzamelde handtekeningen aan te bieden. Wat nou de Burger is zo belangrijk en telt mee, we moeten contact zoeken met die burger…

Nee, pas volgend jaar, is de kiezer/burger belangrijk…

Ik sta hier niet voor mijzelf alleen, maar ik spreek namens minstens 250 bewoners van Marsdijk, die zich ongerust maken over de Enkeerdbrug én zich zorgen maken over participatie in hun Gemeente Assen. Namens hen doe ik beklag bij de raad, over de slechte communicatie en het gebrek aan openheid.

Weet u nog dat er in 2009 een participatieprotocol was afgesproken? daar blijkt heel weinig van terecht gekomen te zijn.

En het verbaast me dat, om de reden dat de brug immers al anders wordt, de wethouder het niet noodzakelijk acht om de handtekeningen in ontvangst te nemen.

Kennelijk telt de betrokkenheid van de burger geenszins mee.

250 mensen hebben hun handtekening gezet. Schokkend vond ik het om te horen dat meerdere mensen aangaven niet te willen tekenen, met als argumenten: de gemeente doet toch wat hij zelf wil, dit heeft geen zin, Ze zullen/kunnen mij er op pakken, indien ik onderteken, en tot slot het argument, wat ook op de infoavond ons medegedeeld is door de gemeente : dan zorgen we toch dat er géén brug komt.

Dit is niet respectvol voor die mensen die betrokken zijn bij hun wijk.

Waarom kan het bij een aantal andere projecten van de gemeente Assen, zoals de binnenstadsvisie en Mijn buurt Assen, wèl, daar participeren bewoners en allerlei partijen. Wat kan de reden zijn, dat het in Marsdijk en specifiek bij dit bruggetje anders is?

Nota bene, ik citeer, net zoals ik deed in 2012

In het beleidsvoornemen 2010-2014 schrijft het college van Burgemeester en wethouders:

"Wij willen geen inspraak omdat het nou eenmaal moet, maar omdat wij er van overtuigd zijn, dat een intensieve discussie met belanghebbenden en deskundigen leidt tot meer creativiteit en betere oplossingen. Bovendien zorgt het voor grotere legitimiteit en draagvlak voor het te voeren beleid."

Mijn vraag aan u, burgemeester en wethouders

Welke concrete acties gaat u ondernemen om de participatie van burgers, de creativiteit van de inwoners van Assen en het draagvlak echt te verbreden?

Mijn vraag aan raadsleden: Hoe gaat u zorgen en controleren dàt het gaat gebeuren?

Wethouder Wiersema: Bent u bereid de handtekeningen nu in ontvangst te nemen?

Aan raadsleden, wethouder: Op welke wijze kunnen de bewoners van Marsdijk inbreng hebben bij de keuze van de brug?

Ik dank u voor de mogelijkheid dat ik dit hier heb mogen vragen.

Marijke mulder

hier vindt u mijn verhaal én de reactie van de wethouder ea opname in raadszaal

wat hieraan vooraf ging:

Op 20 april was er een inloopavond over (onder andere) de Enkeerdpadbrug. Na een uurtje gingen wij met onbevredigende antwoorden, gemengde gevoelens en met meer zorgen dan toen wij kwamen, weer naar huis. Dat kan niet de bedoeling van een inloopavond zijn.

Over het proces en avond zelf: Niet duidelijk werd of inwoners op de avond zelf invloed konden uitoefenen. Was het alleen maar aanhoren of gaat de gemeente ook wat met onze opmerkingen doen? Aangezien er al een tekening/ontwerp van de brug hebt,- het heeft ook al in de krant gestaan,- lijkt ons het doel van de avond te zijn: bewoners informeren. Meer niet. Is dat bewust? Laat u bij de binnenstadsvisie of Mijn buurt Assen wèl bewoners en allerlei actoren participeren en is dat bij een bruggetje anders? Valt het vervangen van de Enkeerdpadbrug niet (of minder) onder het motto van het college: zorgen dat in plaats van zorgen voor? Heef t u daar regels voor?

Over de Enkeerdpadburg: de brug krijgt een steilheid en daling van 13 %, het fietsgedeelte wordt 1 meter breed. Dat is steil en relatief smal. Het gevolg zal zijn dat mensen met elektrische fietsen niet meer over de brug gaan. Vooral het dalen (lopen) is link. Mensen met een scootmobiel gaan zeker niet. Iemand met een gewone fiets moet oppassen als deze op zijn/haar fiets blijft zitten.

Groen Links heeft schriftelijke vragen aan het college van B & W gesteld. Hoofdvraag : Is uw college bereid de vervanging van de brug Enkeerdpad te heroverwegen en met een oplossing te komen die goed toegankelijk is voor iedereen: fietsers, voetgangers, mindervaliden, skeelers, scootmobielers, rolstoelen etc .en daar de inwoners van Assen actief bij te betrekken ?

Lees ook de brief van uw medewijkbewoner, zie bijlage

MEDIA BERICHTEN:

dvhn van 27 april 2017

RTV Drenthe ook 27 april 2017

AsserCourant : 28 april 2017 13:24. Assen – De nieuwe brug, die de gemeente wil neerzetten bij het Enkeerdpad bij de Asser wijk Marsdijk, is te gevaarlijk voor scootmobiels en in strijd met het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking, dat door Nederland is ondertekend.