2009 en verder

4 november 2015

Het is een prachtig gebied, prachtige najaarskleuren momenteel. De schapen zijn weg, en de gevoelens daarover zijn dubbel. Het is een prachtig gezicht, vriendelijk, onthaastend. Maar de shit is alom aanwezig, zeer lastig voor rolstoelers en kinderwagens en helaas soms heerlijk voor honden.

4 mei 2011 Antwoord van de gemeente op mijn brief van 24 okt 2010. Hierin staat : Holle voetpaden passen binnen het karakter van een beekdallandschap. In natte perioden kunnen dergelijke paden minder goed begaanbaar zijn. Het uitslijten van voetpaden wordt niet hersteld, dit past binnen normaal gebruik van het gebied. en ... Vanzelfsprekend zullen wij, rekeninghoudend met het karakter van de landjes, bij gevaarlijke situaties en langdurige ontoegankelijkheid van het gebied de vereiste herstelwerkzaamheden uitvoeren.

maart 2011 De paden van de Oude Marsdijk, tussen de boomwallen, zijn opnieuw met zwarte steentjes gevuld. De paden in de Landjes, altijd drassig, zijn nog nat. Binnenkort informeren, wanneer de gemeente en de aannemer deze droog genoeg achten, om de schade te herstellen.(zoals toegezegd in de brief)

24 oktober 2010 mbt onderhoud en vernielingen, en op 19 november de reactie van de gemeente: (zie de bijlage hiervoor)

De Landjes blijft een prachtig natuurgebied, zie de foto's

31 mei 2010 Gesprek over burgerbetrokkenheid naar aanleiding van mijn burgerinitiatief(juni2009) met wethouder Hoogeveen, en de ambtenaren R.K. en M.T. . Mijn algemene indruk is dat burgerbetrokkenheid/participatie zeer voorzichtig geformuleerd is en vanuit de ambtenaar geschreven/beredeneerd. Veel mitsen en maren die gaan over wanneer burgerparticipatie dus níet kan. lees hier verder

mei 2010 Worden de landjes onder water gezet? of loopt iets gigantisch vast? Er is heel veel water, oevers, zand-strandjes lopen onder water, het bruggetje is bijna onder water, het kleine waterverloopje is onzichtbaar geworden. Ook verschijnt er een graafmachine op de heuvel bij het Stoep. Wie zou er weten, wat er wanneer gaat gebeuren?? er staan opeens walnootbomen, er wordt met een graafmachine gewerkt op het bultje bij de Stoep?? Zou iemand zicht hebben op de werkzaamheden/activiteiten/ontwikkelingen in de Landjes?

Transparantie, klantvriendelijkheid is niet het sterkste punt hier.

22 april 2010 Wil de gemeente eigenlijk wel betrokken burgers? Wil de politiek dat en het gemeentelijk apparaat? Of blijft het een papieren wens. Collegeprogramma 2006-2010: mensen maken de stad. waarin men zegt het belangrijk te vinden dat burgers meedenken en meedoen bij de ontwikkeling van de stad... In de nota interactief werken van de gemeente, is eerst het hoofdstuk meeweten niet opgenomen... Terwijl zonder meeweten alle communicatie stopt. Donderdagavond 22 april tijdens het vragenhalfuur voor burgers en raadsleden heb ik gevraagd aan de raad, wethouders en de burgemeester: Wilt u echt dat de burger in Assen betrokken wordt? Meent u dat? Het indienen van het burgerinitiatief burgerbetrokkenheid gaat al niet makkelijk. Hieronder een youtube van deze vraag. en wat media stukjes. Want raar is het wel, dat het zooo lang moet duren, voordat er antwoord komt. hier vindt u mijn vraag

Dagblad van het Noorden, 23/04/2010 en van assen.nu

april 2010 Via de woordvoerder van de gemeente Assen: Er is inmiddels een plan klaar en goedgekeurd en er is een begin gemaakt met de uitvoering. Concreet betekent dit dat er bij de Smaragdstoep een natuurspeelvoorziening is aangelegd voor kinderen van 8 jaar en ouder.Wat in ieder geval nog moet worden aangelegd is een speelveld bij de kinderboerderij en een half verhard pad door de landjes. Wanneer dit gaat gebeuren is nog enigszins onduidelijk omdat er nog geen voldoende budget is voor deze werkzaamheden.

Maart 2010 Een reactie van de gemeente. Ik kreeg de notitie interactief werken toegestuurd. De notitie is veelbelovend, maar mist m.i. streefdata, wanneer wil men dit ingepast hebben? uit de brief gelicht: `Daarbij is besloten om het verder uitwerken van dit burgerinitiatief te koppelen aan de notitie interactief werken. Deze notitie, waarmee het college op 8 juni 2009 heeft ingestemd, beschrijft de uitgangspunten voor het betrekken van inwoners en belanghebbenden bij het totstandkomen van beleid en projecten. Met de notitie zijn de belangrijkste vormen van burgerbetrokkenheid vastgelegd. Daarbij gaat het om consulteren, adviseren, ontwikkelen en meebeslissen. Inmiddels zijn stappen gezet naar de implementatie van de notitie. Wat geen plaats heeft gekregen in de notitie interactief werken is het minst interactieve deel van de burgerbetrokkenheid: meeweten. Centraal hierin is het actief informeren van inwoners en organisaties over beleid en projecten die hen direct raken. Bijvoorbeeld omdat ze op de directe omgeving betrekking hebben. Het informeren van inwoners en organisaties komt terug in de communicatiejaarplannen voor elke gemeentelijke dienst. Zodra deze zijn vastgesteld, zullen alle vormen van burgerbetrokkenheid gebundeld worden in een zogenaamd participatieprotocol. Hieraan wordt op dit moment gewerkt.`

februari 2010 Op 8 februari heb ik een mail aan alle fracties in Assen gestuurd, met de vraag hoe de fracties denken over burgerbetrokkenheid en wat zij als taak daarin zien voor zichzelf. Zie onderaan.

januari 2010 Zouden we spontaan nog iets horen van de gemeente dit jaar? Zou het burgerinitiatief al in de onderste lade verdwenen zijn? 14 juni 2009 ingediend, en nog weinig van gehoord....We blijven benieuwd ernaar én naar de volgende ontwikkelingen in ons gebied de Landjes. Inmiddels zijn de jonge eikenboompjes bijna allemaal weggehaald. En staat er opeens een zwaluwtil midden op het pad in het midden van het natuurgebied. De meningen zijn niet zo positief hierover; een stuk metaal en het past niet in het landschap. Zouden er echt zwaluwen op zo'n open en belopen gebiedje komen??

december 2009 Op 10 december is het kleine visvijvertje leeg gehaald. In de wijkkrant was dit aangekondigd. vissen werden eruit gehaald, nadat de vijver leeggepomp was. De vissen zijn in het kanaal weer uitgezet. zie deze link voor foto´s. Er is een betonfunderinkje gestort in de landjes, geen idee waarvoor. Een zendmast, of toch zwaluwenpaal. Jammer dat we geen idee hebben.

Najaar 2009 is mij mee gedeeld dat het burgerinitiatief BURGERBETROKKENHEID `meegenomen ` zou worden in de nota `interactief werken` van de gemeente...

november 2009 Een gedeelte van de vele eikenboompjes zijn gekapt. Niet in één keer, maar verspreid over enkele weken. Misschein wordt de rest ook weggehaald?? Februari 2010 zijn bijna alle boompjes gekapt en liggen ergens op te wachten...

september 2009: Het bewonersoverleg schrijft in de wijkkrant van Marsdijk: "Hoe nu verder;

Voor 2010 staat geld gereserveerd om met de eerste werkzaamheden te kunnen beginnen. Van het begin af hebben het bewonersoverleg en de kinderboerderij lid geweest van de projcetgroep. Na de ziomervakantie komt de projectgroep samen om verdere afs[praken te maken over de uitvoering van het plan, zoals de bewoners dit hebben aangegeven."

dvhn, Marsdijk is genoeg geïnformeerd

8 juli 2009 Brief aan de wethouder, zou het mogelijk zijn om over de plannen geïnformeerd te worden, nu er een feestelijke afronding (17 juni) heeft plaatsgevonden? zie brief Antwoord: genoeg info, zoek het maar op google landjes en assen....(zie reactie van gemeente)

14 juni De communicatie verloopt niet goed, is gebleken. Ondanks aandringen om openheid, helderheid over de invulling van de Landjes is het niet gelukt hier meer informatie over te krijgen. Brieven aan wethouder, vragen aan ambtenaar leverden weinig op. Plannen lijken er niet te zijn. Er lijkt niemand verantwoordelijk te zijn, niemand die van plannen op de hoogte is. Het is volstrekt onduidelijk wat er waarom en wanneer gebeurt.

Op 17 juni is een feestelijke afsluiting geweest van dit project de landjes en havenkanaal en nog kan niemand iets zeggen over de invulling ervan. Mensen morren. Men moppert, maar wil geen gedoe en houdt de mond verder dicht. Het wordt toch mooi.... De medewerking en betrokkenheid van burgers met hun eigen naaste leefomgeving wordt minder en minder en wordt hiermee niet versterkt. Politiek kan roepen wat ze wil, maar als de uitvoering niet hierop ingesteld is dan lukt het niet.

Dat was voor mij de reden om een voorstel in te dienen voor het burgerinitiatief PROTOCOL BURGERBETROKKENHEID. Niet alleen bij de Landjes, maar ook eerder en elders zouden de burgers van Assen beter geïnformeerd kunnen worden over veranderingen in hun woonomgeving. Zie hiervoor de pagina . Op de raadsvergadering van 2 juli 2009 wordt dit genoemd.

17 juni Feestelijke afsluiting van de werkzaamheden "oeverinrichting Havenkanaal te Assen ". ????? afsluiting . . . zo wordt het niet ervaren door dagelijkse gebruikers... klik naar: opmerkelijk 2

7 juni 2009 Géén nieuws. Het werk lijkt stil te liggen. Geen idee wat er, wanneer nog zal gaan gebeuren.

artikel in dagblad van het noorden, 2 april 09

'Machtelozen' morren over de Landjes

    • DVHN | Gepubliceerd op 02 april 2009, 08:43

ASSEN Een groep betrokken Marsdijkers voelt zich buitenspel gezet door de gemeente Assen. Ze zijn dol op de Landjes, het natuurgebied dat wordt heringericht, maar ze missen inspraak en overleg hierover. "Wij voelen ons machteloos", schrijven de wijkbewoners in een brief aan de raadsleden. Daarmee doelen ze op de in hun ogen gebrekkige informatievoorziening over de Landjes. Ze volgen met argusogen de werkzaamheden in dit beekdalgebied aan de rand van Marsdijk. Als dagelijkse gebruikers doet de groep op de website http://landjes.podzol.nl talloze suggesties voor de inrichting, zoals begaanbare paden en een betere afwatering. De hoop is dat de gemeente deze aanbevelingen ter harte neemt.

Een gemeentewoordvoerster zegt dat de gemeente juist veel gedaan heeft om de bewoners te betrekken bij de herinrichting. "Deze wijkbewoners doen op hun website mooie suggesties. Die worden meegenomen in de besluitvorming."

plan 23 april?? In een huis aan huis krant stond een aankondiging over een avond in de Ballon, bij de kinderboerderij, die zou gaan over de invulling van de landjes. Helaas was ik zelf verhinderd. Op 23 april kreeg ik via een boze buurtgenoot de plannen te horen en te zien.

Er schijnt geen verslag van gemaakt te zijn, hieronder een aantal zaken, die uit het plan gehaald zijn (letterlijke overgenomen woorden zijn schuingedrukt). In het kort:

Er is een bijeenkomst geweest op 21 april in de Ballon, alwaar een heel plan gepresenteerd werd. Met uitgangspunten bij het project: natuurlijk spelen realiseren, begrazing introduceren, recreatie verbeteren en ruimte voor honden behouden.

Een halfhard pad, een themaroute(?) Begrazingsterrein met afrastering (van de Stoep tot aan de Hamels en het Havenkanaal), Een vuurplaats nabij de kinderboerderij... , een CO2 bosje..., plukweides...

Begrijpen doe ik het niet meer, in februari was het terrein nog niet voor recreatie bedoeld, en was er nog geen sprake van invulling. (l. Sap, 2 febr.'09) Wij zouden op de hoogte gehouden worden. (zie verslag bij verloop correspondentie)

Hoe kan het dat er op de 21 april een kant en klaar plan ligt? Gebruikers en omwonenden, die te kennen hebben gegeven graag erbij betrokken willen worden, zijn genegeerd. Zij kregen geen uitnodiging. Wel konden zij, indien aanwezig op de 21e april, het plan meekrijgen.

Een verslag van die avond zou niet gemaakt worden, men hoorde de aanwezigen wel aan.

Het is wel bijzonder wat er gebeurt. Het betrekken van burgers, bewoners en/of gebruikers van een gebied, hoeft in Assen blijkbaar niet. Of betreft dit alleen als het Europees gemeenschapsgeld betreft?

Het geloof in politiek, democratie, meedenken, burger betrokkenheid, ebt weg bij ons.

Een aantal mensen is zeer tegen het afzetten van het gebied rondom het beekdal, zodat daar vee kan rondlopen. Zouden kinderen er blijven spelen? Kan, durf je er nog doorheen wandelen?

Wij willen onze stem zichtbaar maken. Laat uw mening in het gastenboek achter!