zoetermeers protocol

Een voorbeeld van een participatieprotocol, is dat van de gemeente Zoetermeer. De griffier van Assen heeft dit uitgezocht.

Dit is toch ook geen kleine en makkelijke gemeente. Het blijkt daar goed te werken.

BIJLAGE VI PARTICIPATIEPROTOCOL

Zoetermeer, doe mee!

Waarom dit Participatieprotocol?

Als gemeente Zoetermeer willen wij u graag betrekken bij beslissingen over zaken die u, als inwoner van Zoetermeer, aangaan. Het meedenken, meepraten en meebeslissen over gemeentelijk beleid noemen we: burgerparticipatie. In dit protocol vindt u de spelregels en werkwijze voor participatie. Daar kunt u ons aan houden!

Voor wie?

De gemeente Zoetermeer werkt met de volgende burgergroepen:

  1. Inwoners van Zoetermeer;
  2. Bedrijven en organisaties gevestigd in Zoetermeer;
  3. Maatschappelijke organisaties; vertegenwoordigers van belangenorganisaties en maatschappelijke instellingen.

De spelregels

  1. Wij nemen u serieus. Wij gaan uit van een burger die zichzelf ziet als (mede)eigenaar van allerhande problemen en van de aanpak daarvan.
  2. Wij betrekken u actief bij de voorbereiding op onze besluitvorming en tevens bij de uitvoering daarvan.
  3. Wij benaderen u zoveel mogelijk doelgroepsgewijs.

4. Wij laten u altijd weten wat we met uw inbreng hebben gedaan. In onze besluitvorming willen we zo goed mogelijk rekening houden met datgene dat u inbrengt.

5. Wij gaan op een transparante en open manier met u om: wij geven u inzicht in het doen en laten van de organisatie.

  1. Wij zijn door deze openheid en transparantie herkenbaar en benaderbaar.
  2. Wij houden ons aan de afspraken die wij met u maken.
  3. Wij gaan er van uit dat ook u uw verantwoordelijkheid voor een goede samenwerking neemt.
  4. Wij horen graag van u. Ook wanneer u een idee of mening heeft over een onderwerp dat misschien nog geen/te weinig aandacht krijgt, staan wij open voor uw inbreng.

De werkwijze

Er zijn 5 verschillende mate van participatie mogelijk:

- informatie geven bestuur geeft informatie aan burger

- raadplegen bestuur informeert zich over mening van burger

- laten adviseren bestuur wint advies in bij burger

- samenwerken initiatief/uitwerking door beide partijen

- meebeslissen bestuur geeft besluitvorming/uitvoering uit handen aan burger

We zullen u vooraf aan elk beleidsvoornemen aangeven welke mate van participatie we zullen gebruiken. Hieronder vindt u per vorm wat wij daaronder verstaan en welke toezeggingen wij u daarbij doen.

1 Informatie geven

Hieronder wordt verstaan; gerichte, afgebakende communicatie van ons naar u.

U bent ontvanger van informatie van de gemeente. U kunt bijvoorbeeld geïnformeerd worden over een voorstel of besluit dat de gemeente heeft genomen met betrekking tot het gemeentelijke beleid.

De rol van de gemeente

Burgergroepen actief van informatie voorzien over beleid en ontwikkelingen waar burgers direct of indirect mee te maken hebben en/of krijgen.

De rol van de burger

Ontvanger van de informatie. De beslissing om de informatie wel of niet tot zich te nemen ligt bij de burger.

Beloften

We maken altijd gebruik van een mix van media. We zullen u bijvoorbeeld zowel via de krant als via internet op de hoogte brengen. U heeft recht op een verslag van een informatieavond.

2 Raadplegen

Op initiatief van ons vragen we uw mening over door ons aangegeven onderwerpen. Er is in dit geval sprake van directe interactie. Dit kan bijvoorbeeld door het peilen van uw mening via krant, internet of persoonlijk contact.

De rol van de gemeente

Wij geven de onderwerpen aan waarover de gemeente meningen wil peilen. Daarbij geven wij aan welke beïnvloedingsruimte er is. Ook is de gemeente eindverantwoordelijk voor de manier waarop de verkregen informatie wordt geselecteerd.

De rol van de burger

De burger heeft de rol van kennisdeler. U geeft uw meningen en visies.

Beloften

Wij geven van tevoren duidelijk aan wat we willen weten. Ook geven we aan in welke doelgroep er informatie gezocht wordt (zie burgergroepen). We koppelen aan u terug wat er met de inbreng is gedaan.

3 Laten adviseren

Wij stellen in beginsel de agenda samen, maar geven betrokkenen de gelegenheid om problemen aan te dragen en oplossingen te formuleren, waarbij deze ideeën een volwaardige rol spelen in de ontwikkeling van het beleid. De politiek probeert zich zoveel mogelijk te verbinden aan de resultaten, maar kan bij de uiteindelijke besluitvorming hiervan (beargumenteerd) afwijken.

De rol van de gemeente

Wij stellen de kaders vast waarbinnen u advies kunt geven en geven aan welke beïnvloedingruimte er is. Ook is zij eindverantwoordelijk voor de manier waarop het verkregen advies wordt verwerkt in de daadwerkelijke besluitvorming.

De rol van de burger

U bent de adviseur van de gemeente, u geeft uw meningen en visies vanuit ervaring en expertise..

Beloften

Wij laten zien op welke wijze uw advies is verwerkt in de daadwerkelijke uitkomst van de besluitvorming en geeft redenen voor het niet opvolgen van gegeven adviezen.

4 Samenwerken

We werken samen met u aan de ontwikkeling van beleid, of oplossingen. Het initiatief kan bij samenwerken zowel bij ons als bij u liggen. De kaders worden van tevoren gesteld door ons en daarbinnen wordt ruimte gecreëerd voor het uitwisselen van ideeën. De politiek verbindt zich aan deze oplossingen met betrekking tot de uiteindelijke besluitvorming, na toetsing aan vooraf gestelde randvoorwaarden.

De rol van de gemeente

Een open instelling ten aanzien van ideeën uit de burgerij. Binnen vastgestelde kaders gelijkwaardig gesprekspartner. Verantwoordelijk voor de beschikbare tijd, het beschikbare budget en de beschikbare faciliteiten.

De rol van de burger

Gelijkwaardige samenwerkingspartner van de gemeente. Medeverantwoordelijke voor de resultaten van de beleidsontwikkeling.

Beloften

Indien op ons initiatief een samenwerking tot stand wordt gebracht geven we een heldere motivatie van het hoe en waarom. We geven duidelijk aan met welke, of welk deel van de burgergroepen we een samenwerking willen aangaan. We koppelen altijd inhoudelijk terug wat we met uw initiatief tot samenwerking zullen doen. We stellen bij een samenwerking zo spoedig mogelijk vast wat de kaders (budget, tijd etc.) zijn waarbinnen overleg plaatsvindt.

5 Meebeslissen

Op ons initiatief kunnen we te vormen beleid geheel of gedeeltelijk uit handen geven. Wij bieden u de mogelijkheid om, weer binnen vastgestelde kaders, zelfstandig beleid te ontwikkelen c.q. uit te voeren. Het doel is om zulk beleid volledig gevormd tot ons te krijgen.

De rol van de gemeente

Opdrachtgever. Opsteller van de criteria waaraan het gevormde beleid moet voldoen.

Bewaker van het ontwikkelingsproces.

De rol van de burger

Meebeslisser en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van (onderdelen van) het beleid.

Beloften

Wij faciliteren het beleidsontwikkelings- of uitvoeringsproces met financiële middelen, met deskundigheid (indien gewenst) en via voortgangsbewaking. Wij zorgen voor uitvoering van het ontwikkelde beleid