verloop tot en met voorjaar 2018

voorjaar 2009. Het idee tot een burgerinitiatief ontstaat, door de toestand bij de Landjes, aan te grijpen om burgerparticipatie in protocol geregeld te krijgen.

Als burger wil je weten, wat er verandert in je naaste omgeving. Of er een lantaarnpaal geplaatst wordt onder je slaapkamerraam, of dat er een hondenpoepveld naast je huis wordt geplaatst.

Wat er in onze nieuwbouwwijk Marsdijk gebeurt, geldt voor de hele gemeente Assen. Burgers willen graag betrokken worden bij hun omgeving, voelen zich dan ook meer verantwoordelijk daarvoor. Onze groep wilde dat ook, maar kreeg geen gehoor bij de gemeente, niet bij de ambtenaar, maar ook niet bij de gekozen politici.

Na overleg met diverse mensen, oriënteerde ik me op het burgerinitiatief. Hier zou men niet omheen kunnen.

Vervolgens heb ik met de griffier gesproken, die dit ontvankelijk achtte en verder mij hielp bij het opstellen. Een voorstel van een goed burgerprotocol wed gevonden in het Zoetermeerse model. Dit voegde ik bij.

14 juni 2009 diende ik het in Burgerinitiatief in. Dit deed ik per post. Het werd in de raadsvergadering aangenomen. Ik was daar zelf niet bij.

Najaar 2009 wordt mij mee gedeeld, dat het burgerinitiatief BURGERBETROKKENHEID `meegenomen ` zou worden in de nota `interactief werken` van de gemeente.

januari 2010

Het blijft stil, is het toch ondergesneeuwd in het groter geheel. Ik zin op een brief... Tellen burgers nog mee, wil men burgerbetrokkenheid?

februari 2010

8 febr een mail aan de fracties gestuurd. Met daarin de vraag, wat zij voor zichzelf als taak zien om burgers meer bij de "gemeente"te betrekken. En zien zij het als hun taak om het burgerinitiatief te ondersteunen?

22 april 2010

Het blijft stil... Het vragenhalfuur van de raadsvergadering heb ik gebruikt om aan de raad te vragen of zij echt wel burgerparticipatie willen. Hier mijn vraag:

31 mei 2010 Gesprek over burgerbetrokkenheid naar aanleiding van mijn burgerinitiatief(juni2009) met wethouder Hoogeveen, en de ambtenaren R.K. en M.T. . Mijn algemene indruk is dat burgerbetrokkenheid/participatie zeer voorzichtig geformuleerd is en vanuit de ambtenaar geschreven/beredeneerd. Veel mitsen en maren die gaan over wanneer burgerparticipatie dus níet kan. lees hier verder

februari 2012

geen nieuws. Is het toch in een bureaulade verdwenen? In media verschijnen regelmatig artikelen dat burgers van Assen overvallen worden door gemeentelijke beslissingen. Van klimbos tot aan wijkcentra beheer.

inspreken in raad 22 maart 2012

Mijn vraag aan u, burgemeester en wethouders

Welke concrete acties gaat u ondernemen om de participatie van burgers, de creativiteit van de inwoners van Assen en het draagvlak echt te verbreden?

Mijn vraag aan raadsleden: Op wat voor wijze zou u het college en ons hierbij kunnen helpen?

1 juni 2017

Mijn vraag aan u, burgemeester en wethouders

Welke concrete acties gaat u ondernemen om de participatie van burgers, de creativiteit van de inwoners van Assen en het draagvlak echt te verbreden?

Mijn vraag aan raadsleden: Hoe gaat u zorgen en controleren dàt het gaat gebeuren?

Wethouder Wiersema: Bent u bereid de handtekeningen nu in ontvangst te nemen?

Aan raadsleden, wethouder: Op welke wijze kunnen de bewoners van Marsdijk inbreng hebben bij de keuze van de brug?

2018

Zinloos? Ik kreeg ná de raadsvergadering in juni 2017 geen enkele reactie.

Op 8 mei 2018 heb ik op het 'Inwonersconsultatie 'Coalitieakkoord op hoofdlijnen' in de Bonte Wever, met een aantal nieuwe raadsleden, wethouder en de burgemeester gesproken. Ik heb mijn verbazing over het vervolg op het inspreken tijdens een raadsvergadering, het onbeantwoord laten van mijn vragen, gedeeld.

Ik ben verwachtingsvol wat het effect daarvan zal zijn.